Kei13

Begin januari 2011 opende een prachtig gebouw aan de Wezenland in de wijk Keizerslanden haar deuren. Kei13, hét kindcentrum in Deventer, werd begin 2011 in gebruik genomen door:

  • Openbare basisschool de Flint (voormalig Borgloschool Wilhelminalaan),
  • Interconfessionele Daltonschool de Steenuil (voormalig Horizon), tegenwoordig interconfessionele basisschool,
  • Sam&ko (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO),
  • de TiNtaan (Tijdelijk Intensief Nederlands Taalonderwijs aan Nieuwkomers voor 4-6 jarigen),
  • GGD IJsselland (consultatiebureau),
  • Leeuwenkuil (Centrum voor de kunsten)
  • Dans- en turncentrum SVOD.

In het centrum werken deze instellingen op het gebied van onderwijs, educatie, opvang, zorg, cultuur en sport nauw samen om kinderen een betekenisvol dagarrangement aan te bieden.

Kinderen groeien op in Kei13

Vanaf hun geboorte zijn kinderen welkom in het consultatiebureau van GGD IJsselland in Kei13. Baby’s en peuters kunnen naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal Sam&pebbles. Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar school en kunnen zij naar de buitenschoolse opvang.

Activiteiten binnen en buiten school

Na schooltijd en in vakanties kunnen de kinderen verder leren en beleven door het gevarieerde aanbod van Kei13. Zo bieden Leeuwenkuil kunstencentrum en Dans- en Turncentrum SVOD samen met Raster Kinderwerk en de scholen een uitdagend programma. Het gebouw biedt daarvoor alle voorzieningen, zoals sportzaal, muzieklokaal en presentatieruimte.

Eén pedagogische lijn

In Kei13 zijn verschillende instellingen gevestigd. In het kindcentrum wordt gewerkt volgens het Zweeds model. Dat wil zeggen dat alle partners de ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt nemen. Ze werken nauw samen om de kinderen de best mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. De professionals en vrijwilligers werken op pedagogisch vlak om optimaal samen om kinderen op allerlei manieren meer en betere kansen te geven. Komend schooljaar zullen alle instellingen die werkzaam zijn binnen Kei13 zoeken naar een manier om de optimale samenwerking aan te gaan. Dit willen we bereiken door een gezamenlijke pedagogische lijn op te stellen. Daarin staan afspraken hoe de verschillende instellingen met leerlingen omgaan. Uitgangspunt daarbij is de leuze (Afrikaans gezegde): ‘it takes a whole village to raise a child’. Centraal hierin staat wat instellingen of professionals samen kunnen doen om hun diverse specialisaties te verenigen, om meer tegemoet te komen aan de eenheid in de ontwikkeling van het kind. Hierin staat de actieve rol van de leerling centraal.

Samenwerking & Communicatie

De interne communicatie is in iedere organisatie van groot belang en een school is daar zeker geen uitzondering op. Wij vinden het erg belangrijk dat de disciplines die binnen de school een rol spelen (directie, het team, de ouders, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouderraad) met elkaar communiceren, omdat dat voor een groot deel de sfeer en openheid bepaalt die wij graag willen realiseren in onze school.

De openheid in communicatie is ook van groot belang voor heel Kei13. Vanaf het moment dat Kei13 in gebruik is genomen is er intensief ingezet op de communicatie tussen de verschillende instellingen en professionals. Er zijn korte, heldere lijnen naar alle andere partners.

Op www.kei13.nl staat veel informatie over alles wat het hele kindcentrum aangaat. U kunt op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen en er zijn foto-impressies van activiteiten te zien. Ook vindt u er informatie over alle partners die in Kei13 gevestigd zijn. 

Wat de kinderen goed vinden aan de Flint: 
"Dat de juffen en meesters goed naar je luisteren als je problemen hebt en echt actie voeren."

"Ze leren ons heel goed en gaan goed om met problemen."

"Dat er na schooltijd genoeg te doen is." 

"De lessen zijn goed en de juffrouws vertellen goed."

"Dat er een bieb op school is."

"Er wordt veel samengewerkt."

"Je wordt leuk behandeld.

""Het leukste is de gym en de pauze."
De Flint (5)